SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
PRODAJA XP
 
 
UKRATKO O PROGRAMU

Prodaja XP je programski paket namenjen preduzećima i radnjama koja su vođenje svog poslovanja poverili knjigovodstvenim agencijama, a neophodan im je program u kom bi mogli da izrađuju predračune i izlazne račune, da prate potraživanja od kupaca, kao i da vrše obračun kamata. Ovaj paket je oslobođen svih klasičnih knjigovodstvenih termina (konto, duguje, potražuje ...), tako da ne zahteva veliko poznavanje knjigovodstva. Program je takođe rasterećen od praćenja magacinskog poslovanja i roba i usluge se mogu potpuno slobodno unositi i fakturisati, bez bilo kakvih ograničenja koja se javljaju u sličnim programima na tržištu.

Ovaj programski paket Vam rešava većinu problema vezanih za brzu i tačnu izradu i praćenje realizacije prodaje preko izlaznih računa. U svakom trenutku Vi imate sve neophodne informacije, bez potrebe za bilo kakvim dodatnim konsultacijama sa knjigovodstvenom agencijom koja vodi Vaše poslovne knjige. Sa druge strane, dobijate alat u kom je ugrađeno veliko iskustvo u primeni kod raznovrsnih korisnika, istestirano i provereno rešenje, usklađeno sa najnovijim zakonima i propisima.

Ukratko, ovaj program je namenjen svim privrednim subjektima koji nemaju zahtev za praćenjem magacinskog poslovanja, a zbog velikog broja faktura, kao i spore izrade imaju probleme u praćenju prodaje. Investiranjem u ovaj program, rešavate za sva vremena problem administriranja prodaje, a najčešći komentar naših zadovoljnih korisnika nakon uvođenja je "Trebali smo odavno da pređemo na ovaj sistem!"

PREDNOSTI PROGRAMA

Pokušaćemo da Vam predočimo neke od prednosti našeg sistema u odnosu na konkurentska rešenja. Zbog složenosti sistema iznećemo samo neke od opštih prednosti, koje su se pokazale u dosadašnjoj praksi, a sve prednosti koje proističu iz samog tehničkog rešenja, možete videti u delu "Zajedničke osobine naših programa"

Primerenost

Kao najvažniju osobinu ovog, a i ostalih naših programa iz edicije namenjene privrednim subjektima, možemo da istaknemo primerenost, koja se ogleda u tome što je program tako zamišljen i realizovan da rešava problematiku za koju je i deklarisan, bez ikakvih nepotrebnih proširivanja i komplikovanih rešenja da bi se zadovoljio što širi krug potencijalnih korisnika. Naša poslovna strategija je da pravimo programe koji su strogo fokusirani na probleme za koje su predviđeni da rešavaju.

Jednostavnost, brzina i lakoća u upotrebi

Sve poslovne promene se jednostavno, brzo i lako unose i menjaju, zbog svoje prirode "nezvaničnog programa" korisnik ima potpunu slobodu u evidentiranju promena, a program u svakom trenutku pomaže i ubrzava unos. Program se uspešno primenjuje čak i u firmama koje nemaju nikakvo prethodno iskustvo u upotrebi poslovnog softvera, a u firmama gde postoji prethodno iskustvo otklanja sve probleme koji su postojali.

Ostale prednosti

Sve štampe računa, predračuna itd. se potpuno prilagođavaju postojećim formama koje već postoje kod korisnika. Problem "Excel" poslovanja se eliminiše tamo gde postoji, jer se uvođenjem ovog programa gubi bilo kakva dalja potreba za izradom "Excel" i "Word" dokumentacije, a time nestaju i problemi vezani za praćenje ovakve dokumentacije. Svi neophodni izveštaji vezani za prodaju i kupce se dobijaju iz programa za par sekundi, a moguće je i preuzimanje podataka iz programa od strane menadžmenta ili komercijale i korištenje u "mobilnim" scenarijima upotrebe. Zbog svoje "nezvanične prirode" sa radom u programu se može početi u bilo kom mesecu poslovne godine, dovoljno je samo utvrditi i uneti sve otvorene promene na određeni dan, koji time postaje dan početnog stanja.

DELOVI PROGRAMA

Ovde Vam dajemo samo osnovni pregled delova programa, neke detalje možete videti i preko galerije ekranskih prikaza, koja se nalazi sa desne strane teksta.

1. Matični podaci

U ovom modulu se unose i održavaju svi pomoćni podaci vezani za problematiku programa i podeljeni su u sledeće osnovne grupe:

Političko - geografski podaci: Valute, države, okruzi, opštine, mesta i PTT brojevi i oni se isporučuju već popunjeni, a uvek je moguće njihovo ažuriranje.
Roba i usluge: PDV stope, PDV klauzule, jedinice mere, proizvođači-proizvodni programi, katalog, grupe i podgrupe roba i usluga...
Preduzeće - radnja: Poslovni partneri, tekući računi, komercijalisti, kontakt osobe...
Ostali podaci: Komunikacije, načini plaćanja, vrste izlaznih računa...
2. Promene

U ovom modulu se izrađuje i prati evidencija izlaznih računa i predračuna, kao i uplata kupaca. Program obuhvata sve oblike računa koji su previđeni zakonski. Osnovni delovi:

Početno stanje: Izlazni računi, uplate tj. promene koje predstavljaju početno stanje. Rad u programu ne mora da bude vezan za početak godine, tj. sa radom se može krenuti u bilo kom momentu, dovoljno je samo sa se unesu otvoreni računi i uplate na određeni dan koji predstavlja početak rada.
Predračuni: Unos i evidencija predračuna, kao i modul automatskog formiranja avansnih i konačnih računa na osnovu unetih predračuna...
Izlazni računi: Avansni računi, konačni računi, devizni računi (računi koji nisu izraženi u dinarima) i ostali računi (promet sa CG, KiM, sopstvene potrebe..) Knjiženjem se dobijaju odgovarajuće knjige izlaznih računa...
Uplate: Unos uplata kupaca sa izvoda...
3. Kupci

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za kupce, i gde se vrši povezivanje IF sa uplatama koje se odnose na njih. Takođe postoji i modul namenjen za obračun kamata dužnicima. Sadrži sledeće programe:

Saldo partnera: Izveštaj namenjen za uvid u salda kupaca na određeni datum, sa mogućnošću direktnog odlaska na karticu kupca.
Kartica kupca: Pregled svih promena koje se odnose na nekog kupca, u određenom periodu. Ovde se vrši zatvaranje i povezivanje stavki.
Dospela potraživanja: Pregled svih otvorenih potraživanja, na određeni datum plaćanja.
Kamatne stope: Deo namenjen za ažuriranje zateznih kamatnih stopa namenjenih za dužničko-poverilačke odnose.
Pregled dužnika: Pregled dužnika, sintetički i analitički.
Obračun kamate: Obračun i štampa kamatnog lista, moguć je obračun prostom i komfornom metodom, sa ukamaćivanjem ili bez. Obračun se vrši na osnovu svih unetih računa i uplata.
4. Roba i usluge

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za prodaju robe i usluga. Sadrži sledeće programe:

Pregled prodaje (tabelarni prikaz): Izveštaj u standardnom tabelarnom obliku, na osnovu kog se mogu izraditi raznovrsni izveštaji.
Pregled prodaje (hijerarhijski prikaz): Izveštaj u standardnom hijerarhijskom obliku, na osnovu kog se mogu izraditi izuzetno pregledni izveštaji.
5. PDV

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za PDV. Sadrži sledeće programe:

Pregled obračunatog PDV-a po izdatim računima: Izveštaj u standardnom tabelarnom obliku, obuhvata sve obračunate poreze po računima i stopama.
Knjiga izdatih računa: Pregled i štampa pojedinačnih knjiga izlaznih računa, u obliku predviđenom zakonom.
Pregled obračuna PDV-a po knjigama izdatih računa: Rekapitulacija obračunatog PDV-a po knjigama izlaznih računa.
6. Administracija

Pristup ovom delu je dozvoljen samo jednom korisniku u okviru firme, i u njemu se vrše sva korisnička podešavanja i praćenja, kao i unos novih korisnika u sistem i to kroz sledeće funkcije: korisnici, korisnički profili, podešavanje prava pristupa, raspored korisnika po radnim stanicama, pregled korisničkih sesija, trenutno ulogovani korisnici, promene na podacima, log datoteka, definisanje šablona štampi, definisanje štampi u programu, podešavanje uobičajenih vrednosti za podatke, opcije, arhiviranje, registracija.

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Matični podaci"

Izgled ekrana
Ekran za unos podataka o poslovnim partnerima

Izgled ekrana
Katalog roba i usluga

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Promene"

Izgled ekrana
Unos predračuna

Izgled ekrana
Unos avansnog računa

Izgled ekrana
Unos konačnog računa

Izgled ekrana
Evidencija uplata kupaca

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Kupci"

Izgled ekrana
Saldo kupaca

Izgled ekrana
Kartica kupca sa primerom povezivanja

Izgled ekrana
Dospela potraživanja od kupaca

Izgled ekrana
Pregled dužnika

Izgled ekrana
Obračun kamate

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Roba i usluge"

Izgled ekrana
Priprema hijerarhijskog izveštaja o prodaji

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "PDV"

Izgled ekrana
Knjiga izdatih računa

Izgled ekrana
Pregled obračuna PDV po izdatim računima

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Administracija"

DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]