SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
DOSLEDNOST, TIPSKI EKRANI I LAKOĆA KORIŠTENJA
 
 
DOSLEDNOST U PRIMENI STANDARDA

Pored svih osnovnih standarda koje nameću savremeni Windows programi, mi smo razvili i neke dodatne interne standarde, uglavnom vođeni korisnim predlozima i savetima naših korisnika, kao i iskustvom u razvoju i primeni. Sve te standarde smo dosledno ispoštovali u svakom "deliću" naših programa, što znatno olakšava obuku novih korisnika, kao i održavanje programa.

Velik je broj standarda koje primenjujemo i nećemo ih ovde taksativno navoditi, ali smo ovim želeli da istaknemo značaj ove osobine softvera, jer je mnogi autori ne poštuju, tako da dobijamo programe "Frankeštajne" kod kojih se svi ekrani međusobno razlikuju (vizuelno i funkcionalno), tako da izgleda kao da je svaki deo programa pravio različit autor u različitom periodu znanja i razvoja (što je u čestim slučajevima stvarno tako), i odaju nedostatak vizije i projektovanja. Ovakvi programi mogu da budu "noćna mora" i za kupce i za autore i često stvaraju negativne predrasude o nivou stručnosti naših programera i projektanata.

TIPSKI EKRANI I LAKOĆA KORIŠTENJA

Naš projektni okvir poznaje konačan broj tipskih ekrana, čijim se učenjem i korištenjem brzo savladava kompletan rad u programu, pa problematika koja je često kompleksna ovim se rešava i izvršava lako i efikasno. Njihova najveća prednost je u automatizmu svakodnevnog rada, čime se postiže velika brzina rada i unosa podataka, i time štede vreme i sredstva.

U nastavku ćemo ukratko opisati neke od ključnih tipskih ekrana koji krase sve naše programe.

Preglednik (browser)

Ovo je osnovni ekran koji služi za pregled podataka, operacije na podacima, a predstavlja i polaznu osnovu za izradu raznih vrsta izveštaja i najviše je zastupljen u programu. Podaci su predstavljeni u tabelarnom obliku i moguće ih je filtrirati na više različitih načina, sortirati, sakrivati, prikazivati, senčiti i preuređivati kolone tabele, sumirati numeričke podatke, i izvlačiti veliki broj raznovrsnih izveštaja.

Ovde ćemo opisati samo osnovne mogućnosti ovog ekrana, a napredne mogućnosti će biti posebno obrađene na drugom mestu. Glavni elementi ovog ekrana su:

1. Traka sa alatima

Na ovom delu ekrana se nalaze osnovne opcije za rad sa podatkom, rezervaciju podataka, posebne akcije za podatke, kao i opcije koje se odnose na podešavanje štampe, eksport podataka i opcije za uklj./isklj. napredne trake i trake za istoriju filtriranja. Opisaćemo opcije onim redosledom kako su postavljene na ekran.

Nov podatak – služi za dodavanje podatka, izborom ove opcije dobija se ekran za unos podatka.
Izmeni podatak – služi za izmenu postojećeg podatka koji je obeležen, izborom ove opcije dobija se ekran za unos podatka i podatak se zaključava za ostale korisnike.
Vidi podatak – kao što ime kaže, služi samo za detaljan pogled na podatak, bez mogućnosti njegove izmene.
Briši podatak – služi za brisanje podatka, podatak će se moći obrisati ako nije rezervisan, zaključan ili ako se ne nalazi negde kao spoljni podatak (npr. nećete moći obrisati kupca ako ste mu bar jednom nešto fakturisali).
Rezerviši podatak – kao što je već ranije pomenuto, podatak je moguće rezervisati, a ova opcija služi baš za tu namenu.
Ukini rezervaciju – obrnuto od rezervacije.
Posebne akcije – ovde se mogu naći određene posebne akcije koje su predviđene od strane autora programa (npr. kod računa ovde postoji opcija knjiženja i otknjižavanja računa).
Izgled pre štampe – izborom ove opcije otvara se ekran na kom se vidi kako bi izgledao pregled kada bi se odštampao na papir.
Štampa – otvara se ekran koji Vam omogućava da birate na koji štampač želite da pošaljete pregled, kao i broj kopija...
Eksport – opcija mogućeg izvoza pregleda u neke od popularnih formata (Excel, PDF, Word, Txt).
Opcije štampe – ekran za podešavanje orijentacije papira, kao i naslova i izbor da li se štampa tekući filter ili ne.
Prikaz filter trake – uključivanje ili isključivanje vidljivosti trake za istoriju filtriranja.
Prikaz napredne trake – uključivanje ili isključivanje vidljivosti trake za napredne opcije izveštavanja.
Pomoć u vezi programa.
Izlazak iz ekrana.
2. Traka sa uslovima filtriranja

Ova traka predstavlja redosled primene filtera na podatke i daje Vam mogućnost da kombinujete već korišćene filtere, uključujete i isključujete ih, kao i da uvek pred sobom imate informaciju kakvi su to podaci koji su na ekranu.

3. Komande za filtriranje

U ovom delu se nalaze 4 osnovne komande za filtriranje, a mi ćemo ih opisati onim redosledom kako se i nalaze na ekranu.

Dodaj uslov – služi za dodavanje uslova filtriranja i izborom ove opcije otvara se ekran za definisanje uslova, koji zavisi od tipa kolone po kojoj želite da filtrirate podatke.
Ukloni uslov – uklanjanje uslova koji je obeležen sa liste uslova.
Dodaj poduslov – služi za dodavanje poduslova trenutno obeleženom uslovu i ima ulogu logičkog «ILI». Primer za to bi bio, recimo, kada bi postojao uslov da se prikažu svi obveznici iz Novog Sada, a onda se doda poduslov i iz Temerina, tada bi se prikazali obveznici iz Novog Sada ili iz Temerina.
Ukloni sve uslove – služi za trenutno uklanjanje svih uslova, čime se prikazuje potpuna lista podataka.
4. Statusna traka

Statusna traka služi kao podsetnik koji taster služi za koju opciju, kao i za predstavjanje ukupnog broja podataka koji su trenutno na ekranu.

5. Nazivi kolona

Svaka kolona ima određeni deo na vrhu predviđen za naziv, gde se klikom na naziv podaci mogu sortirati u opadajućem ili rastućem redosledu.

6. Sumarna traka

Sumarna traka je predviđena za kolone koje sadrže numeričke podatke i u njoj se nalazi ukupan zbir vrednosti iz kolone. Ovde se takođe nalazi i opcija izbora podataka sa liste vrednosti iz odgovarajuće kolone, do koje se dolazi klikom na mali krstić u svakoj od kolona u sumarnoj traci.

7. Brzo filtriranje

Postoje još 2 brza načina za filtriranje podataka:

1) Filtriranje pomoću razmaknice, koje se dobija tako što se obeleži željeno polje po kojem se filtriraju podaci i pritisne razmaknica (najširi taster na tastaturi) i time dobijaju samo redovi koji sadrže tu vrednost.
2) Brzi filter, koji se dobija tako što se stane u kolonu po kojoj želi da se filtrira i pritisne bilo koji slovni taster, čime se nudi ekran za unos kriterijuma po kom će se tekuća kolona filtrirati, da bi se nakon toga prikazali samo podaci koji sadrže upisani tekst.

Izbornik (lookup)

Preko ovog ekrana se vrši pretraga i izbor željenog spoljnog podatka, a u slučaju da taj podatak ne postoji moguće ga je odmah na ovom mestu i dodati, bez potrebe da se zatvara ekran i odlazi na neke druge opcije. Ovaj ekran je praktično nezamenljiv u primeni kod firmi gde nije uspostavljen sistem šifriranja, pa se podaci pretražuju po nazivu ili nekim drugim osobinama, kao i u radu novih operatera koji ne poznaju šifre "napamet".

1. Traka sa alatima

Na ovom delu ekrana se nalaze osnovne opcije za rad sa podatkom, gde se izborom opcije «nov» dodaje nov podatak, opcijom «izmeni» menja obeleženi podatak, opcijom «vidi» se dobija ekran za unos obeleženog podatka na kom nisu moguće nikakve izmene, a opcija «briši» služi za brisanje obeleženog podatka. Izborom opcije «izlaz» napušta se ekran, pri čemu se podrazumeva da se odustalo od izbora.

2. Polje za upis teksta filtera

Kucanjem određenog teksta filtriraju se podaci i prikazuju samo podaci koji sadrže otkucani tekst u odgovarajućoj koloni koja je izabrana za filtriranje.

3. Polje za izbor kolone za filter

Ovo polje služi za izbor kolone za filtriranje. Pri otvaranju ekrana nudi se filtriranje po svim kolonama, a pritiskom tastera F1 program se fokusira na ovo polje.

4. Naziv kolone

Svaka kolona ima određeni deo na vrhu predviđen za naziv, gde se klikom na naziv podaci mogu sortirati u opadajućem ili rastućem redosledu.

5. Obeležen podatak

Na ovom ekranu je uvek samo jedan podatak obeležen i on je kandidat za izbor. Podatak se obeležava klikom na odgovarajući red, ili kretanjem vertikalno strelicama po tabeli. Nakon što se podatak obeleži, postavi se slika strelice koja pokazuje koji je podatak trenutno obeležen.

6. Statusna traka

Statusna traka služi kao podsetnik za tastere koji služe za određene opcije, kao i za predstavjanje ukupnog broja podataka koji su trenutno na ekranu.

7. Dugmad za izbor

Postoje dva osnovna dugmeta: «izaberi» i «odustani». Pritiskom na dugme «izaberi» podrazumeva se da je podatak izabran, napušta se ekran za izbor i vraća se na prethodni ekran, a pritiskom na dugme «odustani» podrazumeva se da se odustalo od izbora, napušta se ekran za izbor i vraća se na prethodni ekran.

Višestruki izbornik

Ovaj tip ekrana služi za višestruki izbor podataka, i pruža mogućnost selektivnog izveštavanja u smislu da se mogu izvući podaci koji su zajednički za određen skup vrednosti koji nisu u očiglednoj vezi jedni sa drugim, što inače nije moguće nijednim drugim načinom filtriranja. Primer upotrebe je u programu za agencije za nekretnine, gde se vrlo jednostavno dobija ponuda iz delova grada za koji je kupac zainteresovan.

Unosni ekran - jednostavni oblik

Ovaj oblik unosnog ekrana se najčešće koristi u našim programima, a sastoji se od nekoliko osnovnih grupa elemenata.

1. Traka sa alatima

Na ovom delu ekrana se nalaze osnovne opcije za rad sa podatkom, gde se izborom opcije «snimi» izmene podatka upisuju u bazu, a izborom opcije «izlaz» se zatvara ekran, pri čemu Vas program pita da li želite da sačuvate izmene u slučaju da ste nešto od podataka menjali, pri čemu možete izabrati da želite, ili da ne želite (u ovom slučaju se izmene ne upisuju u bazu podataka).

2. Grupe podataka

U slučaju da postoji veliki broj podataka koji se evidentira za određeni pojam, ovi podaci su organizovani u grupe programa, čijim se biranjem dobija uvid samo u tu grupu podataka.

3. Polja za unos teksta

Ova polja su predviđena za unos teksta ili brojeva. Dužina teksta je ograničena dužinom iz baze podataka.

4. Polja za unos datuma

Ova polja su predviđena za unos datuma. Moguće je i korišćenje malog kalendara.

5. Polja za selekciju i opcije

Ova polja su predviđena za izbor jedne ili više opcija koje se nude.

6. Izbor spoljnog podatka

Pošto se određeni podaci preuzimaju iz već popunjenih kataloga, ovo dugme je predviđeno za izbor podatka iz odgovarajućeg kataloga. Ovo se može postići klikom na odgovarajuće dugme ili postavljanjem kursora u prvo polje predviđeno za spoljni podatak i pritisak na taster F1, pri čemu se dobija ekran za izbor koji smo već opisali.

Napomena o navigaciji

Kretanje po poljima se može vršiti po redosledu kako su postavljena na ekranu, pri čemu se na sledeće polje prelazi pritiskom na taster «TAB» ili «ENTER», kao i strelicom DOLE, a na prethodno preko tastera GORE.

Unosni ekran - oblik dokumenta

Ovo je složenija varijanta unosnog ekrana, jer sadrži i deo predviđen za specifikaciju (moguća je jedna ili više po dokumentu). Ovaj ekran sadrži iste elemente kao i unosni ekran jednostavnog oblika, uz dodatni deo za pregled i operacije na specifikaciji, kao i mogućnost čuvanja rasporeda kolona na specifikaciji. Postoji veliki broj varijacija ekrana ovog tipa, zbog šarolike problematike koju naši programi obrađuju.

Izveštaj tipa saldo

Ekrani ovog tipa su takođe često zastupljeni u našim programima. Koriste se u slučajevima kada su potrebni standardni, zbirni izveštaji, koji se svakodnevno koriste, sa manjim brojem opcija i jasno definisanom funkcijom. Postoji veliki broj varijacija, ali najčešće su to periodični izveštaji sa jednim tabelarnim pregledom, sumarnim delom, sortiranjem po svim kolonama, delom za filtriranje podataka, kao i jednom ili više verzija štampanja. Obično se na izveštajima ovog tipa ugrađuje i opcija direktnog odlaska na određene kartice, tj. na detaljan pregled promena koje su ušle u zbirni podatak.

Izveštaj tipa kartica

Svrha ovakvih izveštaja je da u tabelarnom obliku daju hronološki prikaz određenih promena, uz mogućnost podešavanja kriterijuma prikaza, a kod nekih varijanti služi i kao osnov za raznorazna povezivanja. Sa izveštaja ovog tipa uvek je predviđena mogućnost direktnog otvaranja određene promene na kojoj je trenutno pozicioniran korisnik.

Izgled ekrana
Primer ekrana tipa "Preglednik"

Izgled ekrana
Primer ekrana tipa "Izbornik"

Izgled ekrana
Primer ekrana tipa "Višestruki izbornik"

Izgled ekrana
Unosni ekran - jednostavni oblik

Izgled ekrana
Unosni ekran - oblik dokumenta

Izgled ekrana
Izveštaj tipa "Saldo"

Izgled ekrana
Izveštaj tipa "Kartica"

DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]